slidebg1

TP Bojan d.o.o. Armaturno gvožđe

ZAVARENE ARMATURNE MREŽE

Zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primenu u građevinarstvu: u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali, kolektori), za izradu raznih vrsta armirano-betonskih elemenata i dr.


Asortiman Zavarene armaturne mreže

Dimenzije mreže:

 • a - osno rastojanje uzdužnih žica (mm) a = 100+25n, n= 0,1.....8 mm
 • t - osno rastojanje poprečnih žica (mm) t = 50+25n, n= 0,1.....14 mm
 • uslov: t < 3a i ( a+t ) < 400 mm
 • L - dužina mreže (mm) 2,5 < L < 8,0 m
 • B - širina mreže (mm) 1,5 < B < 2,45 m
 • D - prečnik uzdužnih žica (mm)
 • d - prečnik poprečnih žica (mm) 1,5 > d/D > 0,51
 • X1, X2 - prepust uzdužnih žica (mm) X1 = X2 = t/2 > 50 mm
 • Y1, Y2 - prepust poprečnih žica (mm) Y1 = Y2 = a/2 > 25 mm

 Proizvodni asortiman obuhvata mnogobrojne kombinacije uzdužnih i poprečnih žica i njihovih međusobnih rastojanja i može biti:

 • poprečno nosive, T - mreže, žice su ukrštene u obliku pravougaonika (a > t), pri čemu su nosive poprečne žice
 • obostrano nosive, Q - mreže, žice su ukrštene u obliku kvadrata (a=t), a nosive su uzdužne i poprečne žice
 • mreže za vertikalnu gradnju zidova, Qx - mreže identična je Q - mreži, osim što su prepusti na jednoj strani mnogo duži od prepusta na drugoj, a definišu se prema konkretnim potrebama
 • specijalne mreže po posebnoj narudžbini, S - mreže

Dozvoljena odstupanja

Proizvodnja, isporuka i kontrola kvaliteta zavarene armaturne mreže propisana je standardom U.M1.090.
Kontrola kvaliteta isečnih šipki vrši se ispitivanjem mreže na: zatezanje prema standardu EN10002-1 i savijanje prema standardu C.A4.005.

Poprečno nosive, T-mreže

Oznaka mreže (tip)

Prečnik žice

Rastojanje žice

Dimenzija mreže

Masa mreže

Uzdužna D

Poprečna d

Uzdužna a

Poprečna t

Dužina L

Širina B

Po m2

Komadna

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(Kg/m2)

(Kg/m2)

T 257

5,0

7,0

250

150

6000

2150

2,685

34,631

T 378

5,0

8,5

250

150

6000

2150

3,647

47,052

T 524

5,0

10,0

250

150

6000

2150

5,093

65,701

Obostrano nosive, Q-mreže (prema U.M1.091)

Oznaka mreže (tip)

Prečnik žice

Rastojanje žice

Dimenzija mreže

Masa mreže

Uzdužna D

Poprečna d

Uzdužna a

Poprečna t

Dužina L

Širina B

Po m2

Komadna

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(Kg/m2)

(Kg/m2)

Q 84

4,0

4,0

150

150

6000

2150

1,364

17,598

Q 92

4,2

4,2

150

150

6000

2150

1,502

19,376

Q 111

4,6

4,6

150

150

6000

2150

1,791

19,446

Q 126

4,0

4,0

100

100

6000

2150

2,023

26,098

Q 131

5,0

5,0

150

150

6000

2150

2,122

27,375

Q 139

4,2

4,2

100

100

6000

2150

2,227

28,730

Q 166

4,6

4,6

100

100

6000

2150

2,657

34,279

Q 188

6,0

6,0

150

150

6000

2150

3,059

39,463


Armaturni nosači, binor

Rešetkasti armaturni nosači - binor izrađuju se od hladno vučene žice (glatke ili orebrene) koja zadovoljava mehaničke osobine propisane standardom SRPS C.B6.013. U zavisnosti od tipa nosača u donjem pojasu se nalaze dve odnosno četiri šipke, u gornjem pojasu jedna, a međusobno su povezane savijenim dijagonalnim šipkama koje se elektrootporno zavaruju za gornji i donji pojas. Primenjuju se u građevinarstvu uglavnom za međuspratne i krovne konstrukcije u visokogradnji kao npr. stambeni objekti, industrijske hale, objekti javnog karaktera (bolnice, škole i sl.).

TP Bojan d.o.o.Usluge

news image

Građevinski materijal

TP Bojan d.o.o.

Više
news image

Armaturno gvožđe

TP Bojan d.o.o.

Više

Armaturno gvožđe

TP Bojan d.o.o.

Više
news image

Drvena građa

TP Bojan d.o.o.

Više
news image

Trgovinsko preduzeće BOJAN d.o.o.

Od 2007. godine TP BOJAN DOO je usaglasilo svoje poslovanje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetetom ISO 9001.

Detaljnije